Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Regulamin - Sigma-Max

 1. Sigma-Max to sklep internetowy, dostępny w domenie sklep.sigma-max.pl, prowadzony przez Sigma-Max Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 15A, 06-400 Ciechanów wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294078, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN w całości opłacony oraz NIP: 5661941943, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem e-mail: esklep@sigma-max.pl oraz numerem telefonu 790520620.
 2. Sigma-Max Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie sklep.sigma-max.pl oraz telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Hurtowego pod numerem telefonu 23 320 33 00 wew 215 oraz 730 075 522.
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.sigma-max.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu sklep.sigma-max.pl oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego sklep.sigma-max.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sklep.sigma-max.pl oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego sklep.sigma-max.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego sklep.sigma-max.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klienci mają możliwość korzystania z sklep.sigma-max.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w sklep.sigma-max.pl (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta na sklep.sigma-max.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Sigma-Max Sp. z o. o. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres e-mail esklep@sigma-max.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sigma-Max Sp. z o. o. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w sklep.sigma-max.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sigma-Max Sp. z o. o., której przedmiotem są usługi świadczone przez Sigma-Max Sp. z o. o., na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania serwisu sklep.sigma-max.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: esklep@sigma-max.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 23 323 33 00 lub pisemnie na adres Sigma-Max Sp. z o. o. wskazany w pkt. 1 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sigma-Max Sp. z o. o. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sigma-Max Sp. z o. o. niezwłocznie poinformuje Klienta.
 9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w sklep.sigma-max.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z sklep.sigma-max.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 10. Wszystkie produkty dostępne w sklep.sigma-max.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 11. Powyższe zastrzeżenie w zakresie wad nie dotyczy produktów wystawionych do sprzedaży na sklep.sigma-max.pl oznaczonych kategorią Wyprzedaż. Produkty oznaczone kategorią Wyprzedaż:
  • Wyprzedaż to specjalna kategoria produktów, w której można znaleźć szeroką ofertę nowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Przy każdym produkcie znajduje się dokładna informacja dlaczego produkt trafił do wyprzedaży.
 12. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.sigma-max.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Paragon lub faktura VAT jest dostarczana w sposób tradycyjny wraz z przesyłką. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 13. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanego operatora pocztowego (firmę kurierską). Klient ponosi koszty dostawy określone w standardowych kosztach dostawy w sklep.sigma-max.pl wskazanych w zakładce Wysyłka.
 14. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sigma-Max Sp. z o. o. dotycząca zakupu danego produktu w sklep.sigma-max.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklep.sigma-max.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 15. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sigma-Max Sp. z o. o., Sigma-Max Sp. z o. o. potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 16. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklep.sigma-max.pl, Sigma-Max Sp. z o. o. może zdecydować, po wcześniejszej konsultacji z Klientem, o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 17. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.sigma-max.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Formy płatności wskazane są w zakładce Płatności.
 18. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w sklep.sigma-max.pl, Sigma-Max Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 19. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
 20. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Produkt należy odesłać na adres siedziby firmy podany w pkt. 1 Regulaminu. W niektórych przypadkach istnieje możliwość zwrotu osobistego pod adresem głównej siedziby firmy. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sigma-Max Sp. z o. o., chyba że był on dostarczony osobiście wtedy należy go samemu odebrać o czym poinformuje telefonicznie, mailowo Sigma-Max Sp. z o. o.. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
 21. Sigma-Max Sp. z o. o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 5561 – 5563 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 22. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, można złożyć:
  • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: esklep@sklep.sigma-max.pl;
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 23 323 33 00;
  • pisemnie na adres Sigma-Max Sp. z o. o. podany w pkt. 1 Regulaminu.
   
  1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Kupujący powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia.
  3. W przypadku kiedy reklamowany produkt został uszkodzony przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów przesyłki, które poniosła firma Sigma-Max Sp. z o. o..
  4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sigma-Max Sp. z o. o. zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  5. Sigma-Max Sp. z o. o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sigma-Max Sp. z o. o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  6. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sigma-Max Sp. z o. o.
  7. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 23. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sigma-Max Sp. z o. o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sigma-Max Sp. z o. o. albo Sigma-Max Sp. z o. o. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 24. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Klient będący konsumentem ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Więcej informacji w zakładce Prawo do odstąpienia od umowy.
 25. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu sklep.sigma-max.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 66(1) § 3 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie sklep.sigma-max.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od sklepu automatycznie wygenerowany e-mail z odnośnikiem aktywacyjny potwierdzającym zarejestrowanie zamówienia. Kliknięcie w odnośnik równoznaczne jest z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Sigma-Max Sp. z o. o. dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Klienta po skompletowaniu zamówienia.
 26. Podane przez Klientów dane osobowe Sigma-Max Sp. z o. o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności. Więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności.
 27. Sigma-Max Sp. z o. o. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklep.sigma-max.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sigma-Max Sp. z o. o., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklep.sigma-max.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 28. Sigma-Max sp. z o. o. powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie można złożyć w formie pisemnej pod adresem e-mail esklep@sigma-max.pl. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 29. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 30. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sigma-Max Sp. z o. o. w ramach sklep.sigma-max.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy ubezpieczenia.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 31. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Opublikowano: